Election 2020 Nominee

NOMINEE NAME

1. AJAY LUNAWAT

2. BHARAT KAMDAR

3. BIPIN SHAH

4. DEEPAK SHAH

5. GIRISH SHAH

6. HETAN SHAH

7. HIMANSHU JAIN

8. JITEN PATEL

9. KIRIT BHAVISHI

10. MITTAL KOTHARI

11. MONALI JAIN

12. NIRANJAN PATEL

13. NIRAV GALA

14. NITIN SHAH

15. PRERANA SARAIYA

16. SHARAD SHAH

17. SUHAS MEHTA

18. TARESH PAREKH

19. UMESH SAGAR

20. YOGENDRA BOBRA

21. YOGESH BAPNA

22. PRAVIN TURAKHIA

PICTURE

POSITION

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

Co-VP of Finance & Treasurer (2 Year Term)

BENEFACTOR BOD - 3 YR TERM

Co-VP of Finance & Treasurer (2 Year Term)

BENEFACTOR BOD 1 YR TERM

VP of Membership and Public Relations (1 Year Term)

VP of Membership and Public Relations (1 Year Term)

Co-VP of Food Department (2 Year Term)

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

Co-VP Private Events (2 Year Term)

Co-VP of Food Department (2 Year Term)

BENEFACTOR BOD - 2 YR TERM

BENEFACTOR BOD - 2 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

BENEFACTOR BOD - 3 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

BOD COMMUNITY REPRESENTATIVE - 2 YR TERM

-